O projektu

mentor

Mentor je pouzdani savetnik i vodič kroz lični i profesionalni razvoj mentija. To je osoba spremna da uloži svoje vreme i stručnost u usmeravanje razvoja druge osobe, ne tražeći ništa zauzvrat. Mentor se služi tehnikama aktivnog slušanja i postavljanja pitanja sa ciljem da ukaže na nove pravce razmišljanja i delovanja mentija, kao i da pruži podršku u suočavanju sa izazovima. Mentor može biti stariji ili mlađi, iz slične ili potpuno različite profesionalne sfere i profila od mentija, ali uvek treba da je biran u skladu sa potrebama i ciljevima mentija.

Očekivanja od mentora

U praksi postoje različita očekivanja od mentora koja u velikoj meri zavise od cilja mentorskog odnosa ili programa. Govoreći uopšteno mentor treba da:
– Uspostavi i održava dobar odnos i neophodan nivo poverenja sa mentijem.
– Obezbedi optimalne instrukcije, predloge, objašnjenja, uputstva i savete.
– Obezbedi potrebne i korisne kontakte za razvoj mentija.
– Ponudi stabilnu razvojnu podršku na odredjeni period.
– Pravovremeno sagleda realne opcije za razvoj karijere mentija i predloži savete za usmerenje.
– Analizira potrebne veštine i da konstruktivni feedback.

Različite definicije reči “Mentor”

– Iz grčke mitologije – Mentor je bio prijatelj i savetnik heroju Odiseju. Kada je Odisej otišao u Trojanski rat, ostavio je sina Telemaha na staranje Mentoru.

– Mentor je ključna ličnost u razvoju karijere izabrane osobe i odgovorna je za njeno napredovanje. (USA, Engleska)

– Mentor pomaže u razvoju pojedinca na profesionalnom, ali i na privatnom planu. Pojedinac preuzima odgovornost za vlastiti razvoj. (Evropa)

Menti

Prema rečniku, menti je odabrani učenik. U praksi, menti je osoba koja ima potrebu za podrškom koju će joj pružiti mentor i koja želi da unapredi znanja koja je stekao, lično se razvija, nauči nešto novo, ali i da dobije konkretan savet. Menti ovu vrstu podrške dobija uparivanjem sa mentorom koji ima adekvatno i relevantno znanje i iskustvo.

Uloga mentija zahteva otvorenost za nove načine rada i komunikacije, želju za preispitivanjem i istraživanjem sebe, spremnost za izazove i promene i ličnu odgovornost za svoje učenje i razvoj.

Ono što menti može da dobije kroz mentorski odnos jeste da:

• dodatno upozna sebe i razvije osećaj samopouzdanja
• napravi bolji lični i profesionalni plan razvoja
• unapredi sopstvene kapacitete
• proširi postojeću mrežu kontakata.


Mentorstvo je kompleksan, interaktivan proces koji obuhvata prenos znanja i iskustva sa stručnije i iskusnije osobe – MENTORA, na manje iskusnu osobu – MENTIJA. Cilj mentorstva je da otvori mogućnost za stalno unapređenje veština i znanja, odnosno lični razvoj i napredovanje u karijeri. Može da se opiše i kao unutrašnje i spoljašnje putovanje, zajednički poduhvat mentora i mentija na određeno vreme tokom kojeg mentor ima ulogu usmerivača, vodiča i pratioca.

Dobrobiti procesa mentorstva za mentora su :

– Mentori mogu da ostvare temeljan uvid u stavove i vrednosti različitih generacija
– Biti mentor može doprineti velikoj ličnoj satisfakciji zbog učestovanja u samom procesu i doprinosu u razvoju drugih ljudi
– Mentori imaju mogućnost za učenje i razvoj suočavanjem ličnih stavova i istina sa stavovima svojih mentija
– Mentori mogu da prošire svoju mrežu kontakata
– Mentori takođe mogu ojačati svoju ličnu poziciju i reputaciju, usled ukazanog poverenja da su mentori drugima

Dobrobiti procesa mentorstva za mentija su :

– Mentorski program gotovo neminovno omogućava mentiju bolji uvid u sopstvene mogućnosti i bolje razumevanje sopstvenih snaga i oblasti za razvoj
– Uz podršku mentora, mentiji mogu da nauče da formulišu ciljeve svog kontinuiranog razvoja, kako ličnog tako i profesionalnog
– Tokom trajanja programa mentiji imaju mogućnost direktne komunikacije sa svojim mentorima kao posebnim sagovornicima za savete i smernice
– Menti ima jedinstvenu priliku da kroz ovakav program „odvoji“ vreme za promišljanje, planiranje i samoanalizu
– Mentiji mogu da usvoje životne veštine, koje mogu da pomognu u prepoznavanju i izbegavanju neprijatnih i pogrešnih situacija, kako u profesionalnom okruženju, tako i na privatnom planu
– Mentiji mogu značajno da prošire svoju mrežu kontakata uz pomoć mentora.