UČESNICI > Dušan Medin / Aleksandra Kapetanović

DM1
Dušan Medin / menti

Dušan Medin rođen je 1990. u Kotoru. U rodnom Petrovcu na Moru završio je osnovnu školu, Gimnaziju (društveno-jezički smer) u Baru, diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završio master studije menadžmenta u kulturi i medijima na UNESCO katedti u Beogradu–Lionu, trenutno je na master studijama arheologije. Ima profesionalno iskustvo u istraživanju i afirmaciji kulturne baštine, menadžmentu u kulturi, organizaciji događaja, izdavaštvu, medijima. Posvećen je onome čime se bavi, voli da uči, radi, povezuje ljude i ideje, kao i da se u takvom kreativnom ambijentu profesionalno i lično razvija, i da stvara.

O sebi, svom radu i iskustvu učešća u programu “Kreativno mentorstvo” Dušan govori u ovom kratkom videu koji smo snimili!

Program je menažer Društva „Bauo“ za kulturni razvoj Petrovca na Moru i član sekcije za kulturu zavičajnog udruženja Paštrovića u Beogradu, u kom je kao višegodišnji sekretar koordinirao brojnim naučnim, kulturnim i zabavnim projekatima. Zainteresovan je za antičku i novovekovnu baštinu Primorja, istoriju i teoriju arheologije, recepciju prošlosti i kulturne baštine, studije materijalne kulture, menadžment u kulturi i kulturnu politiku. Priredio je i uredio desetak naučno-stručnih publikacija, objavio više radova, bio autor i saradnik na dokumentarnim izložbama, organizovao je i učestvovao na brojnim naučnim konferencijama, okruglim stolovima, radionicama, izložbama i drugim projektima, između ostalog, inicijator je, autor i organizator niza projekata o kulturnoj istoriografiji svoga zavičaja, među kojima se izdvajaju „Paštrovske muzičke teme“ (2014), „Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv“ (2015/2016), edicija „Paštrovsko kulturno nasljeđe“ (2016). Živi i radi u Petrovcu na Moru i Beogradu, a trenutno je zaposlen u Službi predsjednika Opštine Budva na poslovima iz kulture i medija.

Tokom rada sa mentorom voleo bi da se posveti oblastima u kojima primarno stvara – kulturno nasleđe i menadžment u kulturi, a lični i profesionalni aspekti koje želi da osnaži i dodatno razviju su iz domena razvoja kreativnosti, komunikacionih veština, preduzetništva, finansiranja kulturnih projekata.

Facebook.com – www.facebook.com/dusan.medin
LinkedIn.com – https://www.linkedin.com/in/dusanmedin
Academia.edu – http://bg.academia.edu/DušanMedin
Culture Corner – http://www.culture-corner.me/rijeci.php?id=13
Butua.com – http://butua.com/tag/dusan-medin/
Montenegrina.net – http://montenegrina.net/tag/dusan-medin/


A-Kapetanovic
Aleksandra Kapetanović / mentorka

Aleksandra Kapetanović je arhitektkinja konzervatorka, koordinatorka sektora za kulturno nasleđe i jedna od osnivačica nevladine organizacije EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, Crna Gora. Kroz devetnaestogodišnji rad u nevladinom sektoru ima iskustva u implementaciji projekata iz oblasti kulturne baštine, održive arhitekture i planiranja prostora, koji teže da kroz multidisciplinarni i participativni pristup doprinesu ukupnom razvoju civilnog društva.

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završila postdiplomske studije iz oblasti kulturne baštine u Slovačkoj i Italiji, kao i ICCROM-ov kurs o konzervaciji moderne arhitekture u Finskoj. Praksu je sticala u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture Kotor. U okviru sektora za kulturnu baštinu EXPEDITIO organizovala je veći broj arhitektonskih radionica i radnih kampova restauracije, učestvovala u izradi studija zaštite kulturne baštine, preliminarnih tehničkih procena, menadžment planova, konzervatorskih projekata. Posebno se bavi temama: kulturnog pejzaža, ruralnog nasleđa i primene tradicionalnih tehnika i materijala, sa posebnim fokusom na participativni proces i učešće javnosti u procesu zaštite kulturne baštine. Članica je Upravnog odbora Mreže za nasleđe Jugoistočne Evrope – SEE Heritage mreže. Aktivno se bavi planinarenjem i jogom.

www.expeditio.org